Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 70-МИ
Ямбол, 16.10.2023

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за общински съветник в община Ямбол от регистрираната кандидатска листа за общински съветници на Партия “Движение за права и свободи”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК Ямбол е постъпило заявление от Николай Петров Касидов-упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“, заведено под № 102/16.10.2023 г. във входящия дневник на комисията, с което е заявено искане за заличаване на лицето Илия Ангелов Андонов, като кандидат за общински съветник от листата на Партия „Движение за права и свободи“. Към заявлението е приложено искане от кандидата за общински съветник за заличаване на регистрацията му.

След извършена проверка се установи, че с Решение № 39-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК Ямбол, Илия Ангелов Андонов е регистриран като кандидат за общински съветник под №6 в кандидатската листа за общински съветници на Партия „Движение за права и свободи“. 

Заявлението е постъпило след изтичане на срока, посочен в чл. 417, ал. 5, изр. 2 от ИК, като в случая не е налице никоя от хипотезите на чл.417, ал.4 и ал.6 от ИК. При това положение не е допустимо нито предложение от партията за нов кандидат на мястото на заличения, нито преподреждане на кандидатската листа.

Съгласно т. 34 от  Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, листата не се преподрежда, когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 28 септември 2023 г. В този случай мястото на отказалия се кандидат остава незаето. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

Предвид изложеното и на основание  с чл. 87, ал. 1, т. 15, във вр. с чл. 417, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Ямбол,

Р Е Ш И:

 

1.ЗАЛИЧАВА регистрацията на Илия Ангелов Андонов, с ЕГН , като кандидат за общински съветник в община Ямбол, вписан под №6 в кандидатската листа на Партия “Движение за права и свободи”, регистрирана с Решение № 39-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК Ямбол за участие в изборите за общински съветници в община Ямбол, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2.АНУЛИРА издаденото удостоверение за регистрация на Илия Ангелов Андонов като кандидат за общински съветник.

3.УКАЗВА на Кмета на община Ямбол да предприеме съответните действия, а именно:

Върху информационните табла за СИК с номерата и имената на кандидатите за общински съветници, които ще се поставят пред изборните помещения и в параваните за гласуване, срещу номера и на мястото на името на заличения кандидат  да се изпише „заличен“.

4.Препис от настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Ямбол за изпълнение на указанията.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК, в тридневен срок от обявяването му,  по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Светлина Стоянова Карапетрова

* Публикувано на 16.10.2023 в 17:15 часа

Свързани решения:

39-МИ/25.09.2023

Календар

Решения

  • № 128 - МИ / 06.11.2023

    относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 127-МИ / 06.11.2023

    относно: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

  • № 126-МИ / 02.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

всички решения