18.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в Община Ямбол

 

Информира всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията на 18 февруари 2016г. от 17.00 часа ще се проведе в зала №203 в сградата на Община Ямбол и същото ще се предава онлайн.

На заседанието могат да присъстват регистрирани наблюдатели.

18.02.2016

Съобщение

Поради технически причини, предвиденото за излъчване онлайн заседание на ОИК Ямбол на 18.02.2016 г. не е възможно да бъде предавано по интернет, за което се извиняваме.

25.10.2015

Съобщение

ОИК Ямбол Ви информира,че последната избирателна активност,отчетена в 19:00 ч.  е както следва:

Гласували за местни избори : 40,73 %   (брой избиратели- 26 729 )

Гласували за национален референдум: 33,71 %   (брой избиратели- 23 395)

Информацията е обобщена от всички 104 СИК в община Ямбол.

 

19.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Ямбол напомня, че днес- 19 октомври 2015 г. е крайният срок, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Ямбол  на e-mail адрес: [email protected].

17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Ямбол уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г. могат да направят заявка за помощ на следните телефони в община Ямбол:

 1. За предварителна заявка до 24.10.2015 г. от 08.00 до 17.00 часа - 046 681 109; 0895599557
 2. В деня на изборите на 25.10.2015 г. от 07.00 до 17.00 часа - 046 681103; 046 681105; 046 681107; 046 681108; 0895599557

Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и т.3 от Решение №1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 74 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Подходящи секции:

Секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

№ 

СИК № 

Адрес на СИК 

1. 

  282600054 

ОУ"Й.Йовков, ул. „Тимок" № 3 

2. 

  282600062 

Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/ ул. „Милин камък" № 2 

3. 

  282600069 

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм ул. „Търговска" № 85 

4.

282600078 

Технически колеж ул. „Граф Игнатиев" № 38 

Секции, които са лесно достъпни и се намират в сгради с изградени подходи за предвижване:

№ 

СИК № 

Адрес на СИК 

1.

282600013

ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/ ул. „Христо Смирненски" № 2

2.

282600016

Клуб на хора с увреждания ул. „Ал. Стамболийски" № 29

 

16.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Ямбол уведомява всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ямбол, че със свое решение № 117-МИ/НР от 12.10.2015 г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и  т. 2  раздел IV „Нива на обучение" от Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., приети с Решение №2523-МИ/НР от 08.10.2015г. на ЦИК,  е приела следния график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии, както следва:

Дата и час

Община

Място за провеждане на обученията

Членове на ОИК-Ямбол за провеждане на обучението

19.10.2015г. - 17.30 часа

от 1-50 вкл.СИК на територията на община Ямбол

Голямата зала на Община Ямбол

Екатерина Янева
Драгомир Димитров

Светла Кирилова

20.10.2015г.-  17.30 часа

От 51-102 вкл. СИК на територията на община Ямбол

Голямата зала на Община Ямбол

Екатерина Янева
Драгомир Димитров

Светла Кирилова

 

Желателно е присъствието на всички членове на СИК в обученията.

С оглед своевременното започване на обученията е необходимо председателите на СИК да се явят от 16.45 до 17.00 ч. в голямата зала на Община Ямбол, за да получат подготвените материали за обучението. За останалите членове на СИК  регистрацията за обучението започва от 17.15ч.

ОИК Ямбол приканва всички членове на СИК да бъдат точни и да се явят в указаните часове.

         

14.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Ямбол информира, че на 19 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Ямбол на e-mail адрес: [email protected].

12.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО:  РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

02.10.2015

Съобщение

Задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници и заместващи застъпници на кандидатска листа.

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници от партиите и/или коалициите и инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на община Ямбол.
 4. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на повече от една партия и коалиция, инициативен комитет.
 5. 5. Застъпниците се регистрират от Общинска избирателна комисия до изборния ден, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

 • Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
 • Списък по образец Приложение №68-МИ на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
 1. 6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 5.
 2. 7. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции в община Ямбол.

Заместващите застъпници се регистрират от ОИК до изборния ден, чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

 • Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на заместващи застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
 • Списък по образец Приложение №69-МИ на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
22.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ  ВИ НАПОМНЯ, че днес  22.09.2015г. - 18.00 часа е крайният срок за регистрация на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кмет на кметства в изборите на 25 октомври 2015г.

21.09.2015

Съобщение

 

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 14.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои в сградата на община Ямбол,ул.“Г.С.Раковски“ №7,зала 107.

12.09.2015

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, започва от 9,00 ч. на 15 септември (вторник) 2015 г., съгласно Решение №1632-МИ от 31 август 2015 г. на Централната избирателна комисия.

Документите ще се приемат в Общинска избирателна комисия в община Ямбол, намираща се в сградата на община Ямбол в град Ямбол, ул. „Г.С.Раковски“ №7, сутерен.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 часа на 22.09.2015 г.

            Необходими документи за регистрация, съгласно Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК:

 1. Регистриране на кандидатски листи за общински съветници и за кметове по предложение от партии, коалиции и местни коалиции.
 2. Писмено предложение - Приложение № 58-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 3. Заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 5. Декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 6. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 7. Кандидатът по предходната точка 5 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
 8. Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

ІІ. Регистриране на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет.

 1. Писмено предложение - Приложение № 59-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 2. СПИСЪК на хартиен и на технически носител в структуриран електронен вид с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат - Приложение №66-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 3. Заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилият го Инициативен комитет (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 5. Декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 6. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 7. Удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

Документите по т.6 и 7 се отнасят само за кандидати за общински съветници- граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани.

 1. Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т Инициативният комитет пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от Общинската избирателна комисия е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. пред Общинската избирателна комисия е 18,00 ч. на 14 септември 2015г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч. в Общинска избирателна комисия в община Ямбол, намираща се в сградата на община Ямбол в град Ямбол, ул. „Г.С.Раковски“ №7, сутерен.

Необходими документи за регистрация, съгласно Решение № 1550-МИ от 27.08.2015г. на ЦИК:

I . Регистрация на партии и коалиции

1.Заявление за регистрация до ОИК - Приложение № 44-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;

2.Копие от удостоверение за регистрация на партия/коалиция в ЦИК;

3.Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

4.Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

ІI. Регистрация на местни коалиции

1.Заявлението за регистрация на местна коалиция - Приложение № 45-МИ от изборните книжа;

2.Решение за образуване на местната коалиция;

3.Образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;

4.Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

5.Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

6.Копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция;

7.Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

8.Имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

ІІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати

1.Заявление за регистрация - Приложение № 52-МИ от изборните книжа.

2.Решението за образуване на инициативния комитет;

3.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

4.Декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

5.Декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

6.Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

7.Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с   предизборната кампания.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 226-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ДПС”

 • № 225-МИ / 25.08.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”

 • № 224-МИ / 16.05.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”

всички решения